โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมเดินทางนำโดยผู้บริหารคณาาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/English program รวมผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ 70 รูป/คน ใช้รถบัสมหาวิทยาลัย 2 คัน
การศึกษาดูงานนอกสถานนี้เพื่อให้นิสิตมีประสบการจริงในรายวิชาเฉพาะวิชาสถานที่สำคัญทางศาสนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์  เช่น ๑. เพื่อให้อาจารย์นำนิสิตได้ศึกษาสถานที่จริงทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนแก่ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนิสิตและงานสอนของอาจารย์ที่สมบูรณ์ ๓.นิสิตได้พัฒนา สังคมและสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ป.ภท.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทักษะภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร 1 ปี (2 เทอม) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,000 บาท (เทอมละ 6,000 บาท)

ค่าสมัคร 300 บาท *สามารถขอ หรือ ขยายวีซ่าได้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่ 4-5 กันยายน 2566

___คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวิจัย เรื่อง โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา โดย #พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ

___ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 17 คน เป็นกลุ่มทดลองและมีการและเปลี่ยนความรู้ระหว่างกิจกรรม กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย