หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ป.ภท.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทักษะภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร 1 ปี (2 เทอม) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,000 บาท (เทอมละ 6,000 บาท)

ค่าสมัคร 300 บาท *สามารถขอ หรือ ขยายวีซ่าได้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566