โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมเดินทางนำโดยผู้บริหารคณาาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/English program รวมผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ 70 รูป/คน ใช้รถบัสมหาวิทยาลัย 2 คัน
การศึกษาดูงานนอกสถานนี้เพื่อให้นิสิตมีประสบการจริงในรายวิชาเฉพาะวิชาสถานที่สำคัญทางศาสนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์  เช่น ๑. เพื่อให้อาจารย์นำนิสิตได้ศึกษาสถานที่จริงทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนแก่ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนิสิตและงานสอนของอาจารย์ที่สมบูรณ์ ๓.นิสิตได้พัฒนา สังคมและสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์