๑. อาจารย์ประจำภาค

พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร.
หัวหน้าภาค/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
ป.ธ. ๖
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
Ph.D. (Linguistics)ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี), ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
ป.ธ. ๙
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
พระมหาฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน), ผศ.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
ผศ.ดร.เชน นคร
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
ป.ธ. ๙
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
ปร.ด. (ภาษาไทย)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์อัตราจ้าง/อาจารย์พิเศษ

พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล (วันทุมมา), ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
บุคลากร
อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
บุคลากร
อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร