คณะมนุษยศาสตร์

อาคารเรียนรวม ชั้น G โซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
โทรสาร : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐

ภาควิชาภาษาไทย พระมหาฉันท์ จิรเมธี, ผศ. โทร. ๐๘๑ ๔๔๙ ๐๖๗๔

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. โทร. ๐๙๖ ๙๑๒ ๓๙๓๙

ภาควิชาจิตวิทยา รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ โทร. ๐๖๑ ๘๘๖ ๐๖๗๔

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ โทร.๐๙๕ ๖๔๙ ๑๙๕๕

Email: human@mcu.ac.th