คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มจร  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

จิตอาสาธนาคารบุญ ส่งเสริมให้นิสิตทำดี โดยมีแรงบันดาลใจ

นิสิตจิตอาสามหาจุฬาฯ คณะมนุษยศาสตร์
ลุยงานแม้มหาลัยจะมีประกาศให้หยุดการเรียนการสอน
เนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
แต่ก็มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง
เรื่องความสะอาดบริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์
โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ
พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์