คณะมนุษยศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาไทย จัดการศึกษา ๑ หลักสูตร

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาอังกฤษ (English program)

ภาควิชาจิตวิทยา  จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา