คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร, รศ.ดร. คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย และผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นพิธีกร ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษในพิธีดังกล่าว

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการผู้ประเมิน

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ประธาน

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร. กรรมการ

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ

ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ

ดร.สมชาย ซูเมือง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน/นมัสการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

🗓️วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

⏱️เวลา 12.00 – 16.00 น.

📍ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เปิดการศึกษา2566

#คณะมนุษยศาสตร์

#มหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ร่วมงานครบรอบ​ 40ปี​ คณะสังคมศาสตร์​

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 🍃พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานครบรอบ​ 40ปี​ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565

16 มิ.ย. 66: เวลา 09.00 – 11.30 น.
๏ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565
๏ คณะกรรมการตรวจประเมิน
1. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ประธาน
2. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก กรรมการ
3. ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ ทองเกลี้ยง เลขานุการและกรรมการ

       

คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมความร่วมมือ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566: 16.00 น.

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี เป็นประธานจัดประชุมความร่วมมือสานสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตเยาวชนชาวมอญร่วมกับสมาคมสงฆ์ Ramannya Dhammacariya รามัญนิกาย Mon Buddhist Students Society และมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University โดยมีพระนันทะเถระ รองประธานสงฆ์มหานายก สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งเมียนมาร์และรองประธานสมาคมรามัญธัมมาจริย เป็นประธานฝ่ายมอญ ณ อาคารเรียนรวม โซน A ห้อง A 301 อริยมรรค สาขาพุทธจิตวิทยา ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมดังนี้

 1. พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 2. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 4. รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
 5. ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม รองหัวหน้าภาคจิตวิทยา
 6. รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธจิตวิทยา
 7. ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาศาสตร์
 8. พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำ ตัวแทนภาควิชาภาษาไทย
 9. ผศ.ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ หลักสูตรพุทธจิตวิทยา
 10. ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อาจารย์พิเศษ

สมาคมสงฆ์ Ramannya Dhammacariya รามัญนิกาย, Mon Buddhist Students Society และมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University

 1. พระสีละวันทะ รองเลขาธิการสมาคมรามัญธัมมาจริยะ
 2. พระนารทะ รองเลขาธิการที่สองสมาคมรามัญธัมมจริย
 3. Phra Suriya ประธานชมรม MCU Mon Buddhist Students Society
 4. พระเขมาจาระ รองอธิการฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University
 5. คณะนิสิต