อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

     ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และพระวิทูรย์  ฐานงฺกโร เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยกองการสื่อสารองค์กร …

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

นายวัชระ  สุวัฒน์ นางสาวรัชดา  ลำประไพ และนางสาวนิจวรรณ  สุขใจ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยกองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- …