คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ๔ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (International program)

ภาควิชาจิตวิทยา จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา