คณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓) ของคณะมนุษยศาตร์

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน

กิจกรรมมี ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า ทำบุญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาคบ่าย เป็นการสาธยายพระไตรปิฎก

และมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้อุปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ศึกษาดูงานนอกสถานที่)

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อ.ศันสนีย์ นาคพงศ์ อ.สมนึก เขมาชีวะ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ – ๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านจินตกวีศรีสุพรรณ  ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูตร ที่อำเภออู่ทอง และขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้าน ที่อำเภอเมือง  เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะและได้รับการ่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการใช้ภาษาไทยสำหรับการพูดและการเขียน และศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการนี้ ภาควิชาได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูไพศาลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมตตาให้ที่พักและจัดภัตตาหารถวายทั้งเช้า – เพล รวมถึงน้ำปานะ ตลอดโครงการ โดยมี ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นผู้ประสานงานดูแลโครงการ

ระหว่างโครงการ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนิสิตเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่ออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด้วย

งานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

เป็นประธานพิธีเปิดงานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์ มจร

โดยมีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 

พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานปิดโครงการ

 

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์