หน้าหลัก

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการภาควิชาจิตวิทยา ภายใต้กิจกรรมเรื่อง #การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์ และองค์กรบริหารภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ ท่านสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวเปิดประธานโครงการ และพระเดชพระคุณพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ให้โอวาท พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์…

การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

#โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ #ภายใต้กิจกรรมเรื่องการจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และมจร วิทยาเขตอุบลราชธานี วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 #ในนามคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉันโท ขอกราบขอบพระคุณ/อนุโมทนากุศลเจตนา พระเดชพระคุณพระวชิรกิจโกศล,ดร.รองอธิการบดี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและ นพ.ประภาส อุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคุณหมอ,พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในนามผู้บริหารขอขอบพระคุณคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทโธ,ผศ.ดร. ได้นำทีมคณาจารย์และนิสิตลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์แล้วพร้อมกันนี้ได้เอื้อเฟื้อโปรดญาติโยมเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบล จึงขอขอบคุณมา…

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายเรียนที่วัดมหาธาตุฯ (ท่าพระจันทร์)#จิตวิทยาชีวิตและความตาย#รับสมัครเรียน ป.โท ป.เอก#มจร.#วัดมหาธาตุฯ(ท่าพระจันทร์)

คณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓)

คณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓) ของคณะมนุษยศาตร์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน กิจกรรมมี ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า ทำบุญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาคบ่าย เป็นการสาธยายพระไตรปิฎก และมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้อุปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อ.ศันสนีย์ นาคพงศ์ อ.สมนึก เขมาชีวะ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ – ๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านจินตกวีศรีสุพรรณ  ผศ.ศิวกานต์…