พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชา

🗓️วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชาพระเสมาสยาม ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาอุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. #คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รางวัลเสมาสยาม สาขา พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาแผนdอุดมศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาจิตวิทยา 1-4 ณ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๓-๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาและสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ ห้องอริยมรรค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

🗓วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะมนุษยศาสตร์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้คณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ประธาน, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร. กรรมการ

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ, รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ

ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ, ดร.สมชาย ชูเมือง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานทราบจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้และขอขอบคุณ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า

และผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการจัดการประเมินในครั้งนี้

Assess the quality of education at the faculty leve