โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่ 4-5 กันยายน 2566

___คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวิจัย เรื่อง โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา โดย #พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ

___ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 17 คน เป็นกลุ่มทดลองและมีการและเปลี่ยนความรู้ระหว่างกิจกรรม กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย