แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาภราดร ภูริสสโร (สุวรรณรัตน์), ดร. อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖ , พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (ภาษาศาสตร์), Ph.D. (Linguistics) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสมชาย กิตติปญฺโญ (จันทร์หอม) อายุ ๕o ปี พรรษา ๒๘ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗ ,พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Linguistics with Gold Medal) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๓๑๐๐๓ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ อายุ ๖๐ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (จิตวิทยา), B.. (Journalism), M.A. (Economics), M.A. (Political Science), M.A. (Clinical Psychology), M.A. (Economics), M.Ed. (Educational Psychology), Ph.D(Clinical Psychology), ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ป.ภท.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทักษะภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร 1 ปี (2 เทอม) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,000 บาท (เทอมละ 6,000 บาท)

ค่าสมัคร 300 บาท *สามารถขอ หรือ ขยายวีซ่าได้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมความร่วมมือ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566: 16.00 น.

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี เป็นประธานจัดประชุมความร่วมมือสานสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตเยาวชนชาวมอญร่วมกับสมาคมสงฆ์ Ramannya Dhammacariya รามัญนิกาย Mon Buddhist Students Society และมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University โดยมีพระนันทะเถระ รองประธานสงฆ์มหานายก สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งเมียนมาร์และรองประธานสมาคมรามัญธัมมาจริย เป็นประธานฝ่ายมอญ ณ อาคารเรียนรวม โซน A ห้อง A 301 อริยมรรค สาขาพุทธจิตวิทยา ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมดังนี้

 1. พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 2. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 4. รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
 5. ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม รองหัวหน้าภาคจิตวิทยา
 6. รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธจิตวิทยา
 7. ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาศาสตร์
 8. พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำ ตัวแทนภาควิชาภาษาไทย
 9. ผศ.ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ หลักสูตรพุทธจิตวิทยา
 10. ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อาจารย์พิเศษ

สมาคมสงฆ์ Ramannya Dhammacariya รามัญนิกาย, Mon Buddhist Students Society และมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University

 1. พระสีละวันทะ รองเลขาธิการสมาคมรามัญธัมมาจริยะ
 2. พระนารทะ รองเลขาธิการที่สองสมาคมรามัญธัมมจริย
 3. Phra Suriya ประธานชมรม MCU Mon Buddhist Students Society
 4. พระเขมาจาระ รองอธิการฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University
 5. คณะนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกรูป/คน ปฏิบัติตามประกาศขั้นตอนการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ตามที่คณะกำหนดและสมัครเข้าใช้งาน ระบบ ทปอ. Clearing House ที่ www.mytcas.com หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ ๑๓

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.:

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ ๑๓ แบบ onsite โดยมี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี เป็นประธาน ณ ห้องอริยมรรค ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน A มจร วังน้อย อยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖: ๐๙.๐๐ น.
คณะมนุษยศาสตร์ทั้ง ๓ ภาควิชา ๕ สาขา จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๖

ภาควิชาภาษาไทย มี ๑ สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มี ๒ สาขา คือ ๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ไทย) ๒. สาขาภาษาอังกฤษ (International Program)

ภาควิชาจิตวิทยา มี ๒ สาขา คือ ๑. สาขาจิตวิทยา และ ๒. สาขาพุทธจิตวิทยา

โดยมีหัวหน้าภาค ทั้ง ๓ ภาควิชาเป็นประธานสอบในครั้งนี้