นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานิสิต

พระปลัดฐิติวัฒน์ อริยวํโส นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการแต่งตั้งจากอธิบการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานิสิตโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไปจนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะมนุษยศาสตร์รับรางวัลชมเชย การจัดการความรู้ ประเภทนิทรรศการ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันบูรพาจารย์และวัดจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย ในงานดังกล่าวมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ในงานดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ในส่งผลงานการจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ผลการตัดสิน คณะมนุษยศาสตรได้รับรางวัลชมเชย …

มจร เปิดรับสมัครบุคลากร ๕๗ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๗ อัตรา ประกอบด้วย ๑. อาจารย์ ๒๗ อัตรา ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ๑๗ อัตรา ๓. ลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา …

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมาคมศิษย์เก่า มจรและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบูรพาจารย์และวันการจัดการการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและมีการคัดเลือกศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในการนี้ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  คณะมนุษย์ศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคณบดีมา ณ ที่นี้

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา  ทำสามีจิกรรมผู้บริหารและคณาจารย์ และไหว้ครูของนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย …

มจร.จัดงานวันบูรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญศิษย์เก่า นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานวันบูรพาจารย์และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฏาคม …

ขอเชิญชมฟรีคอนเสริ์ตการกุศล “ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ” 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมกับ ลูกทุ่งมหานคร FM95 ขอเชิญชมฟรีคอนเสริ์ตการกุศล “ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ” ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล (หน้า มจร) …

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา ได้แก่ ๑. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา กำหนดการรับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม-๓๐ …

เอกสาร มคอ. ของหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสาร มคอ. ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๑  รายวิชา รหัส หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน มคอ.๓/๔ มคอ. ๔/๕ มคอ. ๗ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผศ.โกวิท พานแก้ว/ พระฐิตะวงษ์ …

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก(ปรับปรุง ๒๕๖๐)

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  ๒๕**  ๒๕**  ๒๕** รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  ๒๕**  ๒๕**  ๒๕** วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ  ๒๕**  ๒๕** …