ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกรูป/คน ปฏิบัติตามประกาศขั้นตอนการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ตามที่คณะกำหนดและสมัครเข้าใช้งาน ระบบ ทปอ. Clearing House ที่ www.mytcas.com หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ ๑๓

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.:

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ ๑๓ แบบ onsite โดยมี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี เป็นประธาน ณ ห้องอริยมรรค ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน A มจร วังน้อย อยุธยา