โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมเดินทางนำโดยผู้บริหารคณาาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/English program รวมผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ 70 รูป/คน ใช้รถบัสมหาวิทยาลัย 2 คัน
การศึกษาดูงานนอกสถานนี้เพื่อให้นิสิตมีประสบการจริงในรายวิชาเฉพาะวิชาสถานที่สำคัญทางศาสนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์  เช่น ๑. เพื่อให้อาจารย์นำนิสิตได้ศึกษาสถานที่จริงทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนแก่ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนิสิตและงานสอนของอาจารย์ที่สมบูรณ์ ๓.นิสิตได้พัฒนา สังคมและสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ป.ภท.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทักษะภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร 1 ปี (2 เทอม) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,000 บาท (เทอมละ 6,000 บาท)

ค่าสมัคร 300 บาท *สามารถขอ หรือ ขยายวีซ่าได้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา

วันที่ 4-5 กันยายน 2566

___คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวิจัย เรื่อง โครงการโลกยุคใหม่หลังโคโรน่าโควิด19 : การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวิถีใหม่บนฐานกระบวนการรู้คิดทางปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยา โดย #พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ

___ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 17 คน เป็นกลุ่มทดลองและมีการและเปลี่ยนความรู้ระหว่างกิจกรรม กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗) และแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งสุดท้าย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลงานในด้านนี้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย

-ดร.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการกองแผน -ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ -ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช-ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น -ผศ.ดร.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตแพร่ -ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศีรสะเกษ -ดร.ศตพล ใจสบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ซึ่งเป็นทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นการเฉพาะ ทำการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในวันนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับแผนพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจะได้นำเอาแผนพัฒนาที่ผ่านการวิพากษ์นี้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์ มจร. MOU กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดำเนินการทำ MOU กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เป็นประธานลงนามคือ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และพยานคือ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ทางสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เป็นประธานลงนามคือ ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ นายกสมาคม และพยานคือ อาจารย์อัมพร รัตนวิทย์ อุปนายกที่๒ สมาคม รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ เลขาธิการสมาคม

และจัดโครงการ “การเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบสุขภาพจิตในสถาบันอุดมศึกษา” โดยความร่วมมือของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารพระราชรัตน์โมลี (นคร เขมปาลี) เปิดโครงการ โดยพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชา

🗓️วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชาพระเสมาสยาม ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาอุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. #คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รางวัลเสมาสยาม สาขา พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาแผนdอุดมศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาจิตวิทยา 1-4 ณ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๓-๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาและสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ ห้องอริยมรรค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

🗓วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะมนุษยศาสตร์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้คณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ประธาน, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร. กรรมการ

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ, รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ

ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ, ดร.สมชาย ชูเมือง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานทราบจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้และขอขอบคุณ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า

และผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการจัดการประเมินในครั้งนี้

Assess the quality of education at the faculty leve

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร, รศ.ดร. คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย และผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นพิธีกร ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษในพิธีดังกล่าว