การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการภาควิชาจิตวิทยา ภายใต้กิจกรรมเรื่อง

#การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์

และองค์กรบริหารภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ ท่านสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวเปิดประธานโครงการ

และพระเดชพระคุณพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ให้โอวาท

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร พบป่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมพระสังฆาธิการ/ผู้นำส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนเขตพื้นที่อำเภอนากลางร่วมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่ผ่านมา จึงเป็นการขับเคลื่อนภาวะที่สูญเสียสู่ภาวะอิ่มอุ่นกรุณาด้วยหัวใจแห่งหนองบัวลำภู …การเดินทางภายในด้วยหัวใจแห่งพุทธะ !

การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

#โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

#ภายใต้กิจกรรมเรื่องการจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และมจร วิทยาเขตอุบลราชธานี

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

#ในนามคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉันโท ขอกราบขอบพระคุณ/อนุโมทนากุศลเจตนา พระเดชพระคุณพระวชิรกิจโกศล,ดร.รองอธิการบดี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและ นพ.ประภาส อุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคุณหมอ,พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ในนามผู้บริหารขอขอบพระคุณคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทโธ,ผศ.ดร.

ได้นำทีมคณาจารย์และนิสิตลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์แล้วพร้อมกันนี้ได้เอื้อเฟื้อโปรดญาติโยมเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

#MCU

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย
เรียนที่วัดมหาธาตุฯ (ท่าพระจันทร์)
#จิตวิทยาชีวิตและความตาย
#รับสมัครเรียน ป.โท ป.เอก
#มจร.
#วัดมหาธาตุฯ(ท่าพระจันทร์)

คณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓) ของคณะมนุษยศาตร์

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน

กิจกรรมมี ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า ทำบุญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาคบ่าย เป็นการสาธยายพระไตรปิฎก

และมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้อุปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ศึกษาดูงานนอกสถานที่)

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อ.ศันสนีย์ นาคพงศ์ อ.สมนึก เขมาชีวะ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ – ๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านจินตกวีศรีสุพรรณ  ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูตร ที่อำเภออู่ทอง และขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้าน ที่อำเภอเมือง  เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะและได้รับการ่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการใช้ภาษาไทยสำหรับการพูดและการเขียน และศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการนี้ ภาควิชาได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูไพศาลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมตตาให้ที่พักและจัดภัตตาหารถวายทั้งเช้า – เพล รวมถึงน้ำปานะ ตลอดโครงการ โดยมี ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นผู้ประสานงานดูแลโครงการ

ระหว่างโครงการ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนิสิตเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่ออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด้วย

งานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

เป็นประธานพิธีเปิดงานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์ มจร

โดยมีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 

พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานปิดโครงการ

 

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตช่วยเตรียมงานอย่างดียิ่ง

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มจร  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา