โครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗) และแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งสุดท้าย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลงานในด้านนี้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย

-ดร.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการกองแผน -ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ -ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช-ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น -ผศ.ดร.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตแพร่ -ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศีรสะเกษ -ดร.ศตพล ใจสบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ซึ่งเป็นทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นการเฉพาะ ทำการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในวันนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับแผนพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจะได้นำเอาแผนพัฒนาที่ผ่านการวิพากษ์นี้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์ มจร. MOU กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดำเนินการทำ MOU กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เป็นประธานลงนามคือ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และพยานคือ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ทางสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เป็นประธานลงนามคือ ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ นายกสมาคม และพยานคือ อาจารย์อัมพร รัตนวิทย์ อุปนายกที่๒ สมาคม รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ เลขาธิการสมาคม

และจัดโครงการ “การเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบสุขภาพจิตในสถาบันอุดมศึกษา” โดยความร่วมมือของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารพระราชรัตน์โมลี (นคร เขมปาลี) เปิดโครงการ โดยพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย