คณะมนุษยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖: ๐๙.๐๐ น.
คณะมนุษยศาสตร์ทั้ง ๓ ภาควิชา ๕ สาขา จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๖

ภาควิชาภาษาไทย มี ๑ สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มี ๒ สาขา คือ ๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ไทย) ๒. สาขาภาษาอังกฤษ (International Program)

ภาควิชาจิตวิทยา มี ๒ สาขา คือ ๑. สาขาจิตวิทยา และ ๒. สาขาพุทธจิตวิทยา

โดยมีหัวหน้าภาค ทั้ง ๓ ภาควิชาเป็นประธานสอบในครั้งนี้

โครงการเชื่อมสัมพันธ์ ๒ คณะ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” มจร เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๖

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.:

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรวันสงกรานต์ ระหว่างคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และคณาจารย์) และคณะมนุษยศาสตร์ (คณบดี, รองคณบดี คณาจารย์) และผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต (พระมหาราชัน, ดร.) พร้อมทั้ง ผอ.กองสื่อสารองค์กร พระครูนิวิฐสารบัณฑิต ร่วมงานในครั้งนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีต้นกำเนิดเดียวกัน คือ คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนจะแยกออกเป็น ๒ คณะอย่างในปัจจุบัน ทั้ง ๒ คณะ จึงเป็นแฝด มจร

Two-Faculty Connection Project on the occasion of Songkran Festival, Thai New Year 2023

Faculty of Humanities and Faculty of Social Sciences share the same origin as the Faculty of Humanities and Social Welfares before currently splitting into two faculties.

Both faculties are MCU twins.

Very Happy Songkran or Thai New Year 2023 to all concerned in both faculties.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566
🍃รอบที่ 2 Quota
https://lookerstudio.google.com/s/p1yr5glgdoA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://lin.ee/PrTX0dk

รับสมัครนิสิตใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญาตรี-โท-เอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

  1.  

รายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://lin.ee/PrTX0dk
🖥️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
🖥️ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
🖥️สารสนเทศเพิ่มเติม : https://human2.mcu.ac.th/
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞โทร. ๐๓๕ ๒๕๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
📞 โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
📞 โทรสาร : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐
📞 ภาควิชาภาษาไทย พระมหาฉันท์ จิรเมธี, ผศ. :โทร. ๐๘๑ ๔๔๙ ๐๖๗๔
📞 ภาควิชาจิตวิทยา รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ : โทร. ๐๖๑ ๘๘๖ ๐๖๗๔
📞 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. : โทร. ๐๙๖ ๙๑๒ ๓๙๓๙
📞 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ : โทร. ๐๙๕ ๖๔๙ ๑๙๕๕

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566

สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก!