คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๓ เลือกสาขาวิชา

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานฉลองครบ ๖๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอกาสนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร  ประกอบด้วย ๑.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. (รองคณบดี …

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องกรค์แห่งความเป็นเลิศ นำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน ณ ห้อง ประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ภาควิชาภาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดประชุม ประภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประุชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา