การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการภาควิชาจิตวิทยา ภายใต้กิจกรรมเรื่อง

#การเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และสูญเสียตามแนวพุทธจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์

และองค์กรบริหารภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ ท่านสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวเปิดประธานโครงการ

และพระเดชพระคุณพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ให้โอวาท

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร พบป่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมพระสังฆาธิการ/ผู้นำส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนเขตพื้นที่อำเภอนากลางร่วมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่ผ่านมา จึงเป็นการขับเคลื่อนภาวะที่สูญเสียสู่ภาวะอิ่มอุ่นกรุณาด้วยหัวใจแห่งหนองบัวลำภู …การเดินทางภายในด้วยหัวใจแห่งพุทธะ !

การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

#โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

#ภายใต้กิจกรรมเรื่องการจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิถีเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองอุบล

ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และมจร วิทยาเขตอุบลราชธานี

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

#ในนามคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉันโท ขอกราบขอบพระคุณ/อนุโมทนากุศลเจตนา พระเดชพระคุณพระวชิรกิจโกศล,ดร.รองอธิการบดี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและ นพ.ประภาส อุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคุณหมอ,พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ในนามผู้บริหารขอขอบพระคุณคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทโธ,ผศ.ดร.

ได้นำทีมคณาจารย์และนิสิตลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์แล้วพร้อมกันนี้ได้เอื้อเฟื้อโปรดญาติโยมเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

#MCU

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย
เรียนที่วัดมหาธาตุฯ (ท่าพระจันทร์)
#จิตวิทยาชีวิตและความตาย
#รับสมัครเรียน ป.โท ป.เอก
#มจร.
#วัดมหาธาตุฯ(ท่าพระจันทร์)