คณะมนุษยศาสตร์ มจร. MOU กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดำเนินการทำ MOU กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เป็นประธานลงนามคือ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และพยานคือ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ทางสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เป็นประธานลงนามคือ ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ นายกสมาคม และพยานคือ อาจารย์อัมพร รัตนวิทย์ อุปนายกที่๒ สมาคม รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ เลขาธิการสมาคม

และจัดโครงการ “การเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบสุขภาพจิตในสถาบันอุดมศึกษา” โดยความร่วมมือของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารพระราชรัตน์โมลี (นคร เขมปาลี) เปิดโครงการ โดยพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย