พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชา

🗓️วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชาพระเสมาสยาม ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาอุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. #คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รางวัลเสมาสยาม สาขา พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาแผนdอุดมศึกษา