โครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐๗) และแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งสุดท้าย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลงานในด้านนี้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย

-ดร.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการกองแผน -ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ -ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช-ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น -ผศ.ดร.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตแพร่ -ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศีรสะเกษ -ดร.ศตพล ใจสบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ซึ่งเป็นทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นการเฉพาะ ทำการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในวันนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับแผนพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจะได้นำเอาแผนพัฒนาที่ผ่านการวิพากษ์นี้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป