คลังข้อมูล ข่าวสาร

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 อาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์ ได้นำนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์ โดยความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้นิสิตได้ฝึกทำ mini research จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริง ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยมีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วม 3 รูป/คน คือ

1.พระSacksakhone Voravong สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3

2.พระปรัชญา ใจกาศ ชั้นปีที่ 2

3.นายเจษฎา จันทร์สว่าง สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3

 

ภาพข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร., อ.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้เลขานุการสำนักงานคณบดีเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้เลขานุการสำนักงานคณบดีเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยที่ประชุมมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. เป็นประธาน และมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา. พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต .ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 401 ตึกอธิการบดี

ที่ประชุมได้มีมติจะจัดงาน ๑๓๐ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาขึ้น ในวันที่ 13-14 กันยายน 2560

และในวันที่ 15-17 กันยายน 2560 มจร.จะมีการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการจัดงานดังกล่าวมีการจัดงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยมีองค์กรคุณธรรมและสถานศึกษาจำนวน ๖๐ หน่วยงาน เดินทางมาจัดนิทรรศการ รอบห้องประชุม มวก ชั้นล่างและชั้นบน  ซึ่งมีการเทศน์มหาชาติประยุกต์เป็นกิจกรรมหลัก

ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา รอบชิงชนะเลิศ

ส่วนที่ ๓ เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และเจริญจิตภาวนา

ส่วนที่ ๔ เป็นการจัดสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔

ส่วนที่ ๕ เป็นการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆตามลำดับ

 

ภาพข่าว : เลขาคณะมนุษยศาสตร์ (1 สค.60)

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา พุทธจิตวิทยาเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

พุทธจิตวิทยาเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2559   โดยกรรมการภายนอกจาก สกอ.

อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน จาก มศว.เป็นประธาน

 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์, ผศ.โกวิท พานแก้ว และ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)” ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ระบบการศึกษา 4.0 และเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
ภาพข่าว : รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานิสิต

พระปลัดฐิติวัฒน์ อริยวํโส นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการแต่งตั้งจากอธิบการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานิสิตโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไปจนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะมนุษยศาสตร์รับรางวัลชมเชย การจัดการความรู้ ประเภทนิทรรศการ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันบูรพาจารย์และวัดจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย ในงานดังกล่าวมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ในงานดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ในส่งผลงานการจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ผลการตัดสิน คณะมนุษยศาสตรได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนิทรรศการ โดยมีพระวิทูรย์ ฐานงฺกโร เลขานุการสำนักงานคณบดีเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ารับโล่รางวัลจาก พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี

 

มจร เปิดรับสมัครบุคลากร ๕๗ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๗ อัตรา ประกอบด้วย

๑. อาจารย์ ๒๗ อัตรา

๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ๑๗ อัตรา

๓. ลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา

๔. ลูกจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน ๑๖ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
 เปิดรับสมัคร   ๑๔ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐     ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    *
– ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
–  ๑๗ ถึง ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สอบสัมภาษณ์**
ลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมาคมศิษย์เก่า มจรและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบูรพาจารย์และวันการจัดการการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและมีการคัดเลือกศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในการนี้ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  คณะมนุษย์ศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคณบดีมา ณ ที่นี้

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา  ทำสามีจิกรรมผู้บริหารและคณาจารย์ และไหว้ครูของนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญนิสิต และคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานฟังการกล่าวปาฐกถา โดย พระพรหมบัณฑิต องค์อธิการบดี และการประกวดพานไหว้ครู รายละเอียดดังกำหนดการด้านล่างนี้