Category Archive ข่าวสาร

Byphuen

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานิสิต

พระปลัดฐิติวัฒน์ อริยวํโส นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการแต่งตั้งจากอธิบการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานิสิตโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไปจนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐

Byphuen

คณะมนุษยศาสตร์รับรางวัลชมเชย การจัดการความรู้ ประเภทนิทรรศการ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันบูรพาจารย์และวัดจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย ในงานดังกล่าวมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ในงานดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ในส่งผลงานการจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ผลการตัดสิน คณะมนุษยศาสตรได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนิทรรศการ โดยมีพระวิทูรย์ ฐานงฺกโร เลขานุการสำนักงานคณบดีเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ารับโล่รางวัลจาก พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี

 

Byphuen

มจร เปิดรับสมัครบุคลากร ๕๗ อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๗ อัตรา ประกอบด้วย

๑. อาจารย์ ๒๗ อัตรา

๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ๑๗ อัตรา

๓. ลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา

๔. ลูกจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน ๑๖ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
 เปิดรับสมัคร   ๑๔ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐     ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    *
– ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
–  ๑๗ ถึง ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สอบสัมภาษณ์**
ลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา
Byphuen

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมาคมศิษย์เก่า มจรและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบูรพาจารย์และวันการจัดการการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและมีการคัดเลือกศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในการนี้ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  คณะมนุษย์ศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคณบดีมา ณ ที่นี้

Byphuen

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา  ทำสามีจิกรรมผู้บริหารและคณาจารย์ และไหว้ครูของนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญนิสิต และคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานฟังการกล่าวปาฐกถา โดย พระพรหมบัณฑิต องค์อธิการบดี และการประกวดพานไหว้ครู รายละเอียดดังกำหนดการด้านล่างนี้

 

Byphuen

มจร.จัดงานวันบูรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญศิษย์เก่า นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานวันบูรพาจารย์และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานได้จัดให้มีการทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์ ๗๐๐ รูปเพื่อแสดงอุทิศแด่บูรพจารย์ การประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น การประกวดผลงานการจัดการความรู้ และฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วันบูรพปัญญา ๗๐ ปี มหาจุฬาฯ” โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี รายละเอียดดังกำหนดการต่อไปนี้

 

Byphuen

ขอเชิญชมฟรีคอนเสริ์ตการกุศล “ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ” 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมกับ ลูกทุ่งมหานคร FM95 ขอเชิญชมฟรีคอนเสริ์ตการกุศล “ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ” ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล (หน้า มจร)

ศิลปิน/นักร้อง/ตลก นำโดย…
ลำใย ไหทองคำ, แซค ชุมแพ เป็นต้น

Byphuen

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา ได้แก่
๑. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
กำหนดการรับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

Bygifzy

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา ทั้งนี้โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา (๑๙/๑๒/๒๕๕๙)

15578221_853362288145842_660742239672092495_o

15578350_853362134812524_5549232718148549619_o

15585036_853362104812527_8160584597153308544_o

15585098_853361968145874_2285875446860894840_o

15675883_853362204812517_2754215416914453019_o