ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องกรค์แห่งความเป็นเลิศ นำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน ณ ห้อง ประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา