คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานฉลองครบ ๖๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอกาสนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร  ประกอบด้วย

๑.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. (รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร)

๒.ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง (หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา) และ

๓.ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย)