คณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๖๓) ของคณะมนุษยศาตร์

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน

กิจกรรมมี ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า ทำบุญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาคบ่าย เป็นการสาธยายพระไตรปิฎก

และมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้อุปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ศึกษาดูงานนอกสถานที่)

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อ.ศันสนีย์ นาคพงศ์ อ.สมนึก เขมาชีวะ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ – ๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บ้านจินตกวีศรีสุพรรณ  ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูตร ที่อำเภออู่ทอง และขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้าน ที่อำเภอเมือง  เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะและได้รับการ่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการใช้ภาษาไทยสำหรับการพูดและการเขียน และศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการนี้ ภาควิชาได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูไพศาลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมตตาให้ที่พักและจัดภัตตาหารถวายทั้งเช้า – เพล รวมถึงน้ำปานะ ตลอดโครงการ โดยมี ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นผู้ประสานงานดูแลโครงการ

ระหว่างโครงการ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนิสิตเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่ออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด้วย

งานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

เป็นประธานพิธีเปิดงานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์ มจร

โดยมีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 

พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานปิดโครงการ

 

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตช่วยเตรียมงานอย่างดียิ่ง

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มจร  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

จิตอาสาธนาคารบุญ ส่งเสริมให้นิสิตทำดี โดยมีแรงบันดาลใจ

นิสิตจิตอาสามหาจุฬาฯ คณะมนุษยศาสตร์
ลุยงานแม้มหาลัยจะมีประกาศให้หยุดการเรียนการสอน
เนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
แต่ก็มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง
เรื่องความสะอาดบริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์
โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ
พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มจร.

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๔๒ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔๑ รูป/คน
๒. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๘ รูป/คน
๓. เข็มเกียรติคุณ จำนวน ๙๓ คน
ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ข่าวจาก: MCU TV-Channel