เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 3
ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐

๒๐ พ.ค. ๖๐ : เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (คฤหัสถ์) พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ และอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๙๖ รูป/คน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ารับประทานปริญญาบัตรในภาคบ่าย

จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

18597117_1734491343245247_1661483085_o 18596355_1734495126578202_70963224_o 18618589_1734491329911915_1758520660_o 18618191_1734491143245267_1055725560_o

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมปสาทนียกถาในพิธีทำบุญแสดงมุทิตาแด่ผู้เข้าปริญญาตรี โทและเอก คณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธย

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมปสาทนียกถาในพิธีทำบุญแสดงมุทิตาแด่ผู้เข้าปริญญาตรี โทและเอก สาขาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวสัมปสาทนียกถาในพิธีทำบุญแสดงมุทิตาแด่ผู้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาพทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ รับปริญญา ปี 60 p1

กำหนดการ รับปริญญา ปี 60 p2

กำหนดการรับปริญญา ปี 60 p3

กำหนดการ รับปริญญา ปี 60 p4

สัมมนาโครงการวิพากย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

พระครณสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการวิพากย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 โดยมี พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการ กับ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมวิพากษ์ ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวม โซน D มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ จำนวน ๖๖๓ รูป/คน ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
*****
Meditation instructors, executives, lecturers, staff and the students of the 1st to 4th year class of English Program, Bachelor of Arts in English, Faculty of Humanities, 663, participated in the Insight Meditation Retreat Project of the Academic Year 2016 for making merit to pay tribute to the late King Bhumibol Adulyadej. During 16 – 27 December, 2016 at the 48th Birthday of the King Maha Vajiralongkorn Conference Hall or Mor Wor Kor 48 Building, MCU, Wang Noi ,Ayutthaya Province, Thailand.

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา ทั้งนี้โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา (๑๙/๑๒/๒๕๕๙)

15578221_853362288145842_660742239672092495_o

15578350_853362134812524_5549232718148549619_o

15585036_853362104812527_8160584597153308544_o

15585098_853361968145874_2285875446860894840_o

15675883_853362204812517_2754215416914453019_o

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
(ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

**ลงทะเบียนเรียนผ่านเวบเท่านั้น**
https://regweb.mcu.ac.th/

 

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2559
***นิสิตท่านใดยังไม่ไปประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ และนิสิตที่มีหนี้ค้าง***
สำนักทะเบียนและวัดผลเปิดโอกาสให้นิสิตที่ยังไม่ไปประเมินอาจารย์ให้เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนได้จนถึง 30 พ.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม 035-248062

ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1- 4 ทุกหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์

ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1- 4 ทุกหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์
Examination Timetable for the first semester Academic Year 2016, 1-4th Class, All Program can be downloaded here…
http://reg.mcu.ac.th/…/index…/2014-03-04-12-52-17/269-1-2559

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย ประจำปีการศึกษา 2559

14359772_1105003066260730_1688491500_o

14328959_1105003059594064_1857322313_n

14315930_1105003072927396_764882516_o

14359736_1105003069594063_789265220_o

ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ฝึกแล้ว ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์