แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาภราดร ภูริสสโร (สุวรรณรัตน์), ดร. อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖ , พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (ภาษาศาสตร์), Ph.D. (Linguistics) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย