หน้าหลัก

สีแดง ทางการ เรียบง่าย แสดงความยินดี พนักงานดีเด่น Facebook โพสต์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Green Lawn Care Facebook Cover
3
4
329274351_766046421425322_3019636964874136655_n
1
2
previous arrow
next arrow
Shadow

ภาควิชาภาษาไทย

สมัครฟรี!
เรียนฟรีจนจบป.ตรี (๖ ทุน) ทุนช่วยตั้งต้น ปี ๑ เทอม ๑ (๕,๐๐๐ บาท ไม่จำกัด)
ขึ้นปี ๒ ๓ และ ๔ มีทุนเสริม

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Department of Foreign Languages

ภาควิชาจิตวิทยา

ปี ๑ เรียนฟรีเทอมแรก ๑๐ ทุน สำหรับพระสงฆ์-สามเณร​