หน้าหลัก

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนชีวิต ด้วยงานจิตอาสา @คณะมนุษยศาสตร์ 2019

เปลี่ยนชีวิต ด้วยงานจิตอาสา @คณะมนุษยศาสตร์ 2019

นิสิตจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด โดยได้การสนับสนุนจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชีวิต ด้วยงานจิตอาสา

จิตอาสาธนาคารบุญ ส่งเสริมให้นิสิตทำดี โดยมีแรงบันดาลใจ

จิตอาสาธนาคารบุญ ส่งเสริมให้นิสิตทำดี โดยมีแรงบันดาลใจ

นิสิตจิตอาสามหาจุฬาฯ คณะมนุษยศาสตร์ ลุยงานแม้มหาลัยจะมีประกาศให้หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน แต่ก็มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง เรื่องความสะอาดบริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มจร.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มจร.

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๔๒ รูป/คน ประกอบด้วย ๑. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔๑ รูป/คน ๒. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๘ รูป/คน ๓.…

Faculty of Humanities, Admission for Ph.D. Candidates Program in Linguistics

Faculty of Humanities, Admission for Ph.D. Candidates Program in Linguistics

Faculty of Humanities, Department of Foreign Languages, Admission for Ph.D. Candidates Program in Linguistics of Academic Year 2018

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

     ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และพระวิทูรย์  ฐานงฺกโร เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยกองการสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร มีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร มจร”…