คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสาราณียธรรม และร่วมจับฉลากลุ้นรางวัล เนื่องในทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

__พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ภายในหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

__ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสาราณียธรรม และร่วมจับฉลากลุ้นรางวัล เนื่องในทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

__ทั้งนี้ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรคู่ภาคภาษาอังกฤษ