หน้าหลัก

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

นายวัชระ  สุวัฒน์ นางสาวรัชดา  ลำประไพ และนางสาวนิจวรรณ  สุขใจ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าอบรม ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยกองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง C 115 มจร.…

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาภาษณ์นิสิต ชั้นปีที่ ๓ เลือกสาขาวิชา

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐  

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานฉลองครบ ๖๐ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอกาสนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร  ประกอบด้วย ๑.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. (รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร) ๒.ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง (หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา) และ ๓.ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย)  

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องกรค์แห่งความเป็นเลิศ นำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน ณ ห้อง ประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา