หน้าหลัก

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

dummy-img

อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย

พระมหาฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน), ผศ.  ตำแหน่ง หัวหน้าภาค / อาจารย์ประจำ เลขที่ การศึกษา – ป.ธ. – พธ.บ. (ภาษาไทย) มจร – ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)  มน. พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.ดร. ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ เลขที่ การศึกษา – ป.ธ.๙ – พธ.บ.…

dummy-img

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของคณะมนุษศาสตร์ ประกอบด้วย Secretary of Dean office นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์(ดิษฐ์), พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) เจ้าหน้าที่ธุรการ Mr.Pradit Senpanassak General Service Officer นายจักษฐาปนิษฐ์ ปุญญฤทธิ์(่จี), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Mr.Chakdhapanis Bunyarid General Administration Officer นายวัชระ สุวัฒน์(อาย), พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) เจ้าหน้าที่ธุรการ(อัตราจ้าง) Mr.Vatcha Suvat…

dummy-img

ประวัติคณะ

คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities) เดิมชื่อว่า คณะเอเชียอาคเนย์ ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๖  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ อันเป็นถิ่นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ และเพื่อนำความรู้นั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ โดยขยายขอบเขตวิชาที่ศึกษาในคณะนี้ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงวิชาประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนเพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในด้านสาธารณูปการและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์  ได้แบ่งงานออกเป็นส่วนงาน ดังนี้ ๑. ภาควิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาไทย…