ภาควิชาภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย)       : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.A. (English) 
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
อาจารย์ประจำ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Public Administration)

รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Politics)

พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ดร.ชาย หน่อแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

ดร.ลลิตา พิมพ์รัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษกับพุทธศาสตร์และศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอบเข้าทางานได้ ดังนี้
   (๑) ข้าราชการ
   (๒) ครู อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
   (๓) นักเขียนด้านภาษาอังกฤษ
   (๔) นักแปลภาษา
   (๕) นักวิจัย/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการอิสระ
   (๖) ผู้สื่อข่าวด้านภาษาอังกฤษ
   (๗) นักประชาสัมพันธ์/นักเผยแผ่/วิเทศสัมพันธ์/พระธรรมทูต/ทูตวัฒนธรรม/นักการทูต
   (๘) มัคคุเทศก์
   (๙) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
   (๑๐) อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาอังกฤษ
   (๑๑) อาชีพอื่นๆ
หลักสูตรไทย

หลักสูตร English Program

จำนวน ๑๔๑ หน่วยกิต หลักสูตร ๔ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

  • ภาคการเรียนที่ ๑ ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
  • ภาคการเรียนที่ ๒ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
  • ภาคฤดูร้อน           ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร
๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ
๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ
๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๑. สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ โทร.๐๙๕ ๖๔๙ ๑๙๕๕
๒. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. โทร. ๐๙๖ ๙๑๒ ๓๙๓๙

แผนการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๖๖