อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูภาวนาสังวรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาถาวร ถาวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาอานนท์ กนฺตวีโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักวิจัย และนักวิเคราะห์ ที่มีความสามารถในการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับหลักจิตวิทยา
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาที่สามารถประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาร่วมสมัย แก้ไขปัญหาตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ สังคม รวมทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยหลักจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๔ ปี (โดยประมาณ) ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงสร้างหลักสูตร

...โครงสร้างหลักสูตร  
) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป๓๐หน่วยกิต
) หมวดวิชาเฉพาะ๑๐๔หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา๓๐หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านสาขาวิชาจิตวิทยา๗๔หน่วยกิต
.๒.๑ วิชาแกนจิตวิทยา๓๓หน่วยกิต
..๒ วิชาเฉพาะด้านทางจิตวิทยา๓๒หน่วยกิต
.๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะสาขาจิตวิทยาหน่วยกิต
) หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิต
รวม๑๔๐หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๑

 ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ) 
๐๐๐ ๑๐๑มนุษย์กับสังคม*๓ (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๑๐๒กฎหมายทั่วไป๓ (๓-๐-๖)
   
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๑๓๖ภาษาบาลี๓ (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๑๔๐กรรมฐาน ๑๓ (๒-๒-๕)
   
กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา
๓๐๕ ๑๐๑จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย๓(๓-๐-๖)
   
 รวม๑๕
 ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ) 
๐๐๐ ๒๐๔ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๓ (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๒๐๖คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย๓ (๓-๐-๖)
   
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๒๓๗ประวัติพระพุทธศาสนา*๓ (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๒๓๙ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ๓ (๓-๐-๖)
   
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 
XXX XXXXXXXXXXXXX๓ (๓-๐-๖)
   
 วิชากลุ่มแกนจิตวิทยา 
๓๐๕ ๑๐๒จิตวิทยาทั่วไป๓(๓-๐-๖)
   
 รวม๑๘

ชั้นปีที่ ๒

 ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ) 
๐๐๐ ๑๐๓คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัล*๓ (๓-๐-๖)
   
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 
XXX XXXXXXXXXXXXX๓ (๓-๐-๖)
   
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๒๓๘เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา*๓ (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๒๔๑กรรมฐาน ๒๓ (๒-๒-๕)
   
 วิชากลุ่มแกนจิตวิทยา 
๓๐๕ ๒๐๓จิตวิทยาการเรียนรู้๓(๓-๐-๖)
   
 วิชาเลือกเฉพาะสาขาจิตวิทยา 
๓๐๕ ๒๒๒สุขภาพจิตชุมชน๓(๒-๑-๖)
   
 รวม๑๘
 ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ) 
๐๐๐ ๒๐๕ปรัชญาเบื้องต้น๓ (๓-๐-๖)
   
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 
XXX XXXXXXXXXXXXX๓ (๓-๐-๖)
XXX XXXXXXXXXXXXX๓ (๓-๐-๖)
   
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๑๓๔วรรณกรรมพระพุทธศาสนา*๓ (๓-๐-๖)
๐๐๐ ๑๓๕พระไตรปิฎกศึกษา*๓ (๓-๐-๖)
   
 วิชาเลือกเฉพาะสาขาจิตวิทยา 
๓๐๕ ๒๒๓ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา๓(๓-๐-๖)
   
 รวม๑๘

ชั้นปีที่ ๓

 ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา 
๓๐๕ ๓๐๔ทฤษฎีบุคลิกภาพ๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๐๖จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๐๙สรีรจิตวิทยา๓(๓-๐-๖)
   
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๓๐๕ ๓๑๒จิตวิทยาการทดลอง๓(๒-๑-๖)
๓๐๕ ๓๑๓จิตวิทยาอปกติ๓(๓-๐-๖)
   
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๓๔๒กรรมฐาน ๓๓(๒-๒-๕)
   
 วิชาเลือกเสรี 
XXX XXXXXXXXXXXXX๓(๓-๐-๖)
   
 รวม๒๑
 ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา 
๓๐๕ ๓๐๕สถิติในจิตวิทยา๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๐๗การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา๓(๓-๐-๖)
   
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๓๐๕ ๓๑๕จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๑๖จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม๓(๒-๑-๖)
๓๐๕ ๓๑๗ทฤษฎีการปรึกษา๓(๓-๐-๖)
   
 กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา 
๓๐๕ ๓๐๘สุขภาพจิต๓(๓-๐-๖)
   
 วิชาเลือกเสรี 
XXX XXXXXXXXXXXXX๓(๓-๐-๖)
   
 รวม๒๑

ชั้นปีที่ ๔

 ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา 
๓๐๕ ๔๐๙จิตวิทยาการรู้ คิดและปัญญา๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๑๑ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา๓(๓-๐-๖)
   
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๓๐๕ ๔๑๔จิตวิทยาสังคม๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๑๘ทักษะและกระบวนการปรึกษารายบุคคล๓(๒-๑-๖)
๓๐๕ ๔๒๐การศึกษาอิสระทางจิตวิทยา๔(๒-๒-๘)
   
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๔๔๓กรรมฐาน ๔๓(๒-๒-๕)
   
 รวม๑๙
 ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   
๓๐๕ ๔๑๙ทักษะและกระบวนการปรึกษากลุ่ม๓(๒-๑-๖)
๓๐๕ ๔๒๑การฝึกปฏิบัติการปรึกษา๔(๑-๓-๘)
   
 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยา 
๓๐๕ ๔๓๐สัมมนาจิตวิทยาร่วมสมัย๓(๓-๐-๖)
   
 รวม๑๐