อกสาร มคอ. ของรายวิชาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

ชั้นปีที่ ๑ 

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ.๕
มคอ. ๗
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๐๐๐ ๑๑๖  ๒  ผศ.โกวิท พานแก้ว/
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
พระไตรปิฎกศึกษา  ๐๐๐ ๑๔๗  ๒  พระมหาณรงค์ศักดิ์  ฐิตญาโณ
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ๐๐๐ ๑๐๗  ๒  ผศ.สุชน ประวัติดี
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  ๐๐๐ ๑๕๑  ๒ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย
ประวัติพระพุทธศาสนา ๐๐๐ ๑๕๘  ๒  พระวิเชียร ปริชาโน/
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล
ปรัชญาเบื้องต้น  ๐๐๐ ๑๐๘   ๒  พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท/
อ.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์/
พระมหาประสิทธิ์
คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๐๐๐ ๑๕๑   ๒ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร.
การเมืองการปกครองของไทย ๐๐๐ ๑๐๓   ๒  อ.ชัยธนพล ศรีจิวังษา
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๐๐๐ ๑๑๕  ๒  พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร/
พระมหาสุริยา วรเมธี
 *

ชั้นปีที่ ๒

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๐๐๐ ๒๖๐   ๒  ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์
วรรณคดีบาลี ๐๐๐ ๑๔๔   ๒  อ.เชน นคร/ ดร.อดุลย์ คนแรง
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๐๐๐ ๒๖๑  ๒  พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ.
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ๐๐๐ ๒๕๓   ๒  พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๐๐๐ ๒๖๓  ๒  พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี
ธรรมนิเทศ  ๐๐๐ ๒๖๒  ๒  ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง/
พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ๐๐๐ ๑๐๖  ๒  ดร.สุวัฒน์ รักขันโท
ชีวิตกับจิตวิทยา ๐๐๐ ๒๖๓   ๒  พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท/
อ.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์/
 *

ชั้นทีปี ๓ สาขาวิชาภาษาไทย

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
นิรุกติศาสตร์ไทย  ๓๐๑  ๑๐๘  ดร.อดุลย์ คนแรง/
พระศรีสิทธิมุนี
คำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ๓๐๑  ๓๐๒  ดร.อดุลย์ คนแรง/
พระมหาณรงศักดิ์ ฐิติญาโณ,ผศ.ดร.
หลักภาษาไทย ๓๐๑  ๓๐๖  อ.เชน นคร
หลักและศิลปะการอ่าน ๓๐๑  ๓๒๒  อ.สมนึก เขมาขีวะ/
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  ๐๐๐  ๓๕๕  ๒  พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ
พัฒนาการภาษาไทย  ๓๐๑  ๓๐๙  ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ภาษาศาสตร์ไทย ๓๐๑  ๓๐๗  รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์/
พระมหาจิระฉันท์ จิรเมธี
วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ๓๐๑  ๓๒๖  พระมหาจิระฉันท์ จิรเมธี/
ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
 *

ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
Basic speaking and Listening in English  ๓๐๒  ๓๐๘  Dr.Wiiliam Yaryan/
Asst.prof.Dr. Methapan Phothitirarot
Structure and Reading  in English  ๓๐๒  ๓๐๖  Dr.Narongchai Pinsaimoon/
Asst.prof. Dr.Veerakarn Kanokkamalade
Morphology and Syntax  in English  ๓๐๒  ๓๒๔  Dr.Phra Vichain Parijano/
Asst.Prof.Dr. Phramaha Suriya Varamedhi
Structure and Writing  in English  ๓๐๒  ๓๐๗  ๓  Assoc.Prof. Nilratana Klinchan
Reading Tipitaka in English  ๓๐๒  ๓๐๒  ๓  Asst.Prof. Kowit Pankaew
Introduction to English Literature  ๓๐๒  ๓๐๙  ๓  Dr.Chanya In-Ong/
Assoc.Prof. Dr. Preecha Kanetnok
Buddhist Meditation  ๐๐๐ ๓๕๕  Asst.Prof.Dr. Phramaha Suriya Varamedhi/
Dr.Phrarajvaramuni
Buddhist Literary Work in English  ๓๐๒  ๓๐๑  ๓  Asst.Prof.Mun Suasongnuen
 *

ชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาจิตวิทยา

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
สรีรจิตวิทยา  ๓๐๕  ๓๑๐  พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ/
ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
จิตวิทยาทั่วไป  ๓๐๕  ๓๐๖ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล
จิตวิทยาพัฒนาการ  ๓๐๕  ๓๐๗ ผศ.สุชน  ประวัติดี/
อ.ญาณินี ภู่พัฒน์
การพัฒนาจิตแนวพุทธ ๓๐๔  ๓๐๑  ๓ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์.ผศ./
อ.ชนันทกรณ์  เกียรติจานนท์
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  ๐๐๐ ๓๕๕  ๒  พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ/
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ
สถิติในจิตวิทยา ๓๐๕  ๓๑๒  ๓  ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง
ทฤษฎีการให้การปรึกษา ๓๐๕  ๔๑๘  ๓ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา/
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา ๓๐๕  ๓๒๘  ๓  พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร./
อ.ชนันทกรณ์  เกียรติจานนท์
 *

 

สาขาวิชาภาษาไทย ปี ๔

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย  ๓๐๑  ๔๑๗  ๓  ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาร่วมสมัย ๓๐๑  ๔๐๔  ๓ อ.เชน นคร
 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา ๓๐๑  ๔๓๑  ๓ ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
การวิจารณ์วรรณคดีไทย  ๓๐๑  ๔๑๙  ๓  พระศรีสุทธิมุนี
ภาษาสื่อสารมวลชน  ๓๐๑  ๔๑๔  ๓ อ.สมนึก เขมาชีวะ/
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ.
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๐๐๐  ๓๔๗  ๒ พระมหาสุเทพ  สุทธิญาโณ
การวิเคราะห์ภาษาไทย  ๓๐๑  ๔๑๖  ๓  ดร.อดุลย์ คนแรง
ภาษาไทยถิ่น  ๓๐๑  ๔๑๕  ๓ รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์/
พระมหาณรงศักดิ์  ฐิติญาโณ,ผศ.ดร.
 *

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี ๔

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
Research Methodology in English ๓๐๒  ๔๓๕  ๓  PhraThitawong Anuttaro/
Asst.Prof.Dr. Phramaha Suriya Varamethi
Advanced Listening and Speaking ๓๐๒  ๔๑๖  ๓  Dr.William Yaryan/
Phrarajvaramuni
Contrastive Study in English and Thai  ๓๐๒  ๔๒๐  ๓  Assoc.Prof.Precha Kanetnok
Writing Article on Buddhism ๓๐๒  ๔๐๔  Asst.Prof.Mun Suasungnoen/
Asst.Prof.Dr.Phramaha Suriya Varamethi
Advanced English Pronunciation ๓๐๒  ๔๑๗  Dr. Kam-iang Kongsin/
Asst.prof. Dr.Veerakarn Kanokkamalade
Writing for Specific Purposes ๓๐๒  ๔๑๕  ๓  Ajahn Patchrin Keakrachang/
Asst.prof. Dr.Veerakarn Kanokkamalade
Intercultural Communication ๓๐๒  ๓๒๗  Asst.Prof.Dr. Silpa Rasee
Buddhist Meditation 7  ๐๐๐  ๔๕๗  Asst.Prof.Dr.Phramaha Suriya Varamethi/
PhraThitawong Anuttaro
*
*

สาขาวิชาจิตวิทยา ปี ๔

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
จิตวิทยาสังคม  ๓๐๕  ๓๐๓  ผศ.สุชน ประวัติดี/
อ.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
จิตวิทยาตามแนวพระไตรปิฎก  ๓๐๔  ๓๒๓  ๓ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์,ผศ./
พระครูพิพิธปริยัติกิจ,ดร.
จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น ๓๐๕  ๓๐๙  ๓ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ/
พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยา  ๓๐๕  ๔๑๔  ๓ ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์/
ดร.สุวัฒน์ รักขันโท
การปรับพฤติกรรม  ๓๐๕  ๓๒๗ ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ/
ดร.ทายาท  ศรีปลั่ง
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๐๐๐  ๓๔๗ พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ/
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ,ดร.
เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ ๓๐๕  ๔๓๗  ๓ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง/
อ.ญาณินี  ภู่พัฒน์
ทักษะและกระบวนการให้การปรึกษา  ๓๐๕ ๔๑๗ ดร.วิชชุดา  ฐิติโชติรัตนา/
ดร.พุทธชาติ  แผนสมบุญ
*

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ปี ๔

รายวิชา
รหัส
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน
มคอ.๓
มคอ. ๕
มคอ. ๗
จิตวิทยาสังคมแนวพุทธ  ๓๐๔  ๓๒๓  ๓ ผศ.สุชน ประวัติดี/
อ.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
จิตวิทยาตามแนวพระไตรปิฎก ๓๐๔  ๓๐๒  ๓  พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์,ผศ./
พระครูพิพิธปริยัติกิจ,ดร.
จิตวิทยาชาวพุทธ ๓๐๔  ๓๐๙  ๓ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ/
พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยา  ๓๐๔  ๔๑๔  ๓ ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์/
ดร.สุวัฒน์ รักขันโท
การปรับพฤติกรรมแนวพุทธ  ๓๐๔  ๔๒๔   ๓ ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ/
ดร.ทายาท  ศรีปลั่ง
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๐๐๐  ๔๕๗  ๒ พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ/
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ,ดร.
มนุษยสัมพันธ์ ๓๐๔  ๔๑๕   ๓ ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล/
อ.ญาณินี  ภู่พัฒน์
จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  ๓๐๔  ๔๐๔   ๓  ดร.วิชชุดา  ฐิติโชติรัตนา/
ดร.พุทธชาติ  แผนสมบุญ
*