คณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G โซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

  • โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
  • โทรสาร : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐
  • ภาควิชาภาษาไทย พระมหาฉันท์ จิรเมธี, ผศ. :โทร. ๐๘๑ ๔๔๙ ๐๖๗๔
  • ภาควิชาจิตวิทยา รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ : โทร. ๐๖๑ ๘๘๖ ๐๖๗๔
  • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. : โทร. ๐๙๖ ๙๑๒ ๓๙๓๙
  • สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ : โทร. ๐๙๕ ๖๔๙ ๑๙๕๕

Email : human_fac@hotmail.com