แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสมชาย กิตติปญฺโญ (จันทร์หอม) อายุ ๕o ปี พรรษา ๒๘ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗ ,พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Linguistics with Gold Medal) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๓๑๐๐๓ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย