แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ อายุ ๖๐ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (จิตวิทยา), B.. (Journalism), M.A. (Economics), M.A. (Political Science), M.A. (Clinical Psychology), M.A. (Economics), M.Ed. (Educational Psychology), Ph.D(Clinical Psychology), ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย