พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาพุทธจิตวิทยา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาพุทธจิตวิทยา และได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาแด่นิสิตระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ จึงจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาสนันสนุนเป็นลำดับมา รวมเป็นเงินจัดมอบทุนทั้งสิ้น ๘๕๑,๙๕๐ บาท ปัจจัยทั้งหมดได้รับการร่วมบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.) และคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา

______________________________

Tuesday, November 7, 2023 at 1:00 p.m.

Department of Psychology Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University A scholarship award ceremony was held. Bachelor’s degree in Psychology Department of Buddhist Psychology and received mercy from Ven. Phra Thammawatcharabandit, Prof. Dr. Rector MCU, presided over the ceremony.

Department of Psychology Faculty of Humanities Granted scholarships to undergraduate students. From the academic year 2021 to the present to provide encouragement for the studies of students who are currently studying. Therefore, scholarships were established to support education in order. The total amount of scholarship money awarded is 851,950 baht. All scholarships are donated by generous people. Alumni, current students in the graduate program Master’s Degree, Doctorate Degree, Major: Life and Death Psychology, Buddhist Psychology and the Certificate Program in Buddhist Counseling Psychology (P.C.P.) and faculty members of the Department of Psychology

รูปภาพ: https://photos.app.goo.gl/prjdAfnfnURKPc7c7