คณะมนุษยศาสตร์ มจร. เข้าเสนอและชี้แจงแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกลุ่มอุดมศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์

25 ต.ค.2566 เวลา 13.30 น.

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มจร. เข้าเสนอและชี้แจงแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกลุ่มอุดมศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี

__________________________

25 Oct. 2023 at 1:30 p.m.

Phrakru Sangkharak Ekaphat Aphichanto, Assoc. Prof. Dr. Dean Phra Maha Suthep Sutthiyano, Asst. Prof. Dr. Deputy Dean for Academic Affairs Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothithirarot, Deputy Dean for Administration Faculty of Humanities, MCU, presented and explained the plan for preparing to enter the higher education grouping of the Faculty of Humanities. To the University Council, Room 401, Office of the President Building