โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และโครงสัมนาการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ หลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

วันเสาร์ที่ 30 กันยายยน 2566

หลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และโครงสัมนาการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ ณ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Saturday 30 September 2023

Master’s-Doctorate Program in Life and Death Psychology Department of Psychology Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University Organize an orientation program for new students and a seminar on holistic patient care based on Buddhist principles.At Wat Mahathat, Tha Phrachan, Phra Nakhon District, Bangkok