โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาจิตวิทยา 1-4 ณ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๓-๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย