คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมความร่วมมือ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566: 16.00 น.

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี เป็นประธานจัดประชุมความร่วมมือสานสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตเยาวชนชาวมอญร่วมกับสมาคมสงฆ์ Ramannya Dhammacariya รามัญนิกาย Mon Buddhist Students Society และมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University โดยมีพระนันทะเถระ รองประธานสงฆ์มหานายก สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งเมียนมาร์และรองประธานสมาคมรามัญธัมมาจริย เป็นประธานฝ่ายมอญ ณ อาคารเรียนรวม โซน A ห้อง A 301 อริยมรรค สาขาพุทธจิตวิทยา ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมดังนี้

 1. พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 2. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 4. รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
 5. ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม รองหัวหน้าภาคจิตวิทยา
 6. รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธจิตวิทยา
 7. ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาศาสตร์
 8. พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำ ตัวแทนภาควิชาภาษาไทย
 9. ผศ.ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ หลักสูตรพุทธจิตวิทยา
 10. ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อาจารย์พิเศษ

สมาคมสงฆ์ Ramannya Dhammacariya รามัญนิกาย, Mon Buddhist Students Society และมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University

 1. พระสีละวันทะ รองเลขาธิการสมาคมรามัญธัมมาจริยะ
 2. พระนารทะ รองเลขาธิการที่สองสมาคมรามัญธัมมจริย
 3. Phra Suriya ประธานชมรม MCU Mon Buddhist Students Society
 4. พระเขมาจาระ รองอธิการฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพุทธ Rāmaññyaraṭṭha Buddhist University
 5. คณะนิสิต