คณะมนุษยศาสตร์ มจร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ ๑๓

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.:

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ ๑๓ แบบ onsite โดยมี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดี เป็นประธาน ณ ห้องอริยมรรค ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน A มจร วังน้อย อยุธยา