คณะมนุษยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖: ๐๙.๐๐ น.
คณะมนุษยศาสตร์ทั้ง ๓ ภาควิชา ๕ สาขา จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๖

ภาควิชาภาษาไทย มี ๑ สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มี ๒ สาขา คือ ๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ไทย) ๒. สาขาภาษาอังกฤษ (International Program)

ภาควิชาจิตวิทยา มี ๒ สาขา คือ ๑. สาขาจิตวิทยา และ ๒. สาขาพุทธจิตวิทยา

โดยมีหัวหน้าภาค ทั้ง ๓ ภาควิชาเป็นประธานสอบในครั้งนี้