รับสมัครนิสิตใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญาตรี-โท-เอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

  1.  

รายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://lin.ee/PrTX0dk
🖥️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
🖥️ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
🖥️สารสนเทศเพิ่มเติม : https://human2.mcu.ac.th/
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞โทร. ๐๓๕ ๒๕๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
📞 โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
📞 โทรสาร : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐
📞 ภาควิชาภาษาไทย พระมหาฉันท์ จิรเมธี, ผศ. :โทร. ๐๘๑ ๔๔๙ ๐๖๗๔
📞 ภาควิชาจิตวิทยา รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ : โทร. ๐๖๑ ๘๘๖ ๐๖๗๔
📞 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร. : โทร. ๐๙๖ ๙๑๒ ๓๙๓๙
📞 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ : โทร. ๐๙๕ ๖๔๙ ๑๙๕๕